I . Regulamin KIKAM.PL

1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1030 z późn. zm.) określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca – rozumie się przez to:

ZGODA NET, ul. Koszycka 8, 01-446 Warszawa, REGON 017400597, NIP 5272200721 używający w serwisie nazwy Kikam.pl

b) Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

c) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

d) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www​.kikam.pl

e) Produkt lub Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

f) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

g) Dostawca – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

h) Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

j) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są Konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.

II . Rejestracja w Sklepie i dokonywanie zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie są Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu i Ci którzy nie są zarejestrowani.

2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

4. Status niezarejestrowanego użytkownika Sklepu tj. Klienci dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania: Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.

5. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyska po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na e-mail Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

6. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkty przez wybór przycisku – „zamówienie”

7. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „zamówienie” i podając dane do formularza zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

8. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu wybrania przez Klienta przycisku „zamówienie” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, miejsca dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych do zrealizowania zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” Klient definitywnie składa zamówienie.

9. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.

10. Zamówienie można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

11. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e- mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza fakt dotarcia zamówienia do Sprzedawcy.

12. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-​mail, w wiadomości e-​mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

13. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III . Realizacja zamówienia

1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu.

2. Jeśli zamówienie jest złożone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Klient otrzymuje na adres e-​mail wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-​mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Przygotowanie Produktów o indywidualnym charakterze np. poduszki szyte na wymiar wymaga wcześniejszego ustalenia i zgody Kikam.pl oraz podlegają osobnej wycenie.

4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy: a) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe; b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

6. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV . Zasady płatności za Produkt

1. W celu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz koszt dostarczenia Produktu.

a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-​mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, rachunek bankowy sprzedawcy Santander Bank PL48109025900000000132632859
 

b) płatność online za pośrednictwem Systemu PayPal płatności online lub Przelewy24.

2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www​.paypal​.com Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

3. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

4. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

V . Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłki z produktem, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odebrania Produktu w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową bądź telefoniczną.

3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysyłka produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 5-12 dni roboczych od momentu:

a) w przypadku płatności online realizowanej jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności. W finalizacji zamówienia Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym

b) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.

4. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Produkty na zamówienie i realizowane indywidualnie wymagają wcześniejszej konsultacji i określenia zasad współpracy ustalone poprzez kontakt kikam@kikam.pl

VI . Zwrot zakupionego Produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Kikam.pl procedurą.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności, przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu to bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

VII . Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne, prawne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną lub jest w inny sposób niezgodny z umową (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać pisemnie na adres: Magdalena Kempkiewicz ul.Górna Droga 14/201, 02-495 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail kikam@kikam.pl

Reklamacja powinna zawierać:

a) imie i nazwiska Klienta;

b) adres do korespondencji lub adres e-mail Klienta;

c) dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu;

d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;

e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca, jednak nie większe niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

VIII . Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie bez rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym/zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX . Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu +48 607 409 677 lub za pośrednictwem adresu e- mail oraz kikam@kikam.pl

X . Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewnienie

Zapewniamy użytkowników sklepu internetowego Kikam.pl, iż przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że do was również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze stron sklepu internetowego kikam.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku zakupu będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, jeśli dane te są wymagane do jej prawidłowego wykonania.

Newsletter kikam.pl

Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera Kikam.pl, w którym przedstawiamy nowości oraz promocje wymaga podania jedynie adresu e-mail. Wysyłamy e-mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli potwierdzisz chęć otrzymywania newslettera, to Twój adres zostanie dodany do listy mailingowej. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, cenach, promocjach itd.

Formularz kontaktowy

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają możliwość zadawania pytań, przedstawiania opinii, itp. Przechowujemy korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania. Pragnąc zapewnić najwyższej jakości usługi zapraszamy do kierowania pytań i opinii pod adres: kikam@kikam.pl

Cookies

W trakcie korzystania z naszego serwisu Kikam.pl mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www (ewidencje logów, logi serwerów itp). Używana przez Was przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Was poprzednio czy wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Wasz komputer. Analizujemy także logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

Bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Karty kredytowe autoryzowane są on-line bezpośrednio na serwerze PolCard. Nie rejestrujemy ani nie przechowujemy informacji związanych z kartami kredytowymi. Stosowanie powyższych technologii zapewnia bezpieczeństwo płatności za pomocą kart kredytowych.